ДОГОВІР-ОФЕРТА

Відповідно до ст. 64, 633, 642 Цивільного кодексу України данна публічна оферта є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю “ТУТОРІУМ”, далі - Організатор, в особі Генерального директора Корольової Юлії Львівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір на викладених нижче умовах з будь-якою особою, яка бажає співпраці, як Спікера, далі — Спікер, і приймає умови цього Договору-оферти, далі-Договір. При спільному згадуванні Організатор і Спікер далі іменуються Сторони.

Терміни, що використовуються в Договорі:

Оферта - це пропозиція, що містить всі істотні умови Договору, з якого вбачається воля Організатора на укладення Договору на зазначених у цій пропозиції умовах з будь-якою особою, хто бажає співпраці, як Спікер.

Акцепт оферти - надання  повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір — це угода, укладена між Організатором і Спікером в результаті надання повної і безумовної згоди Спікера з умовами Оферти, що наділяє Сторони правами і обов'язками, зазначеними у цій Оферті. Будь-яке посилання в цій Оферті на Договір (статтю Договору) і / або його умови означає відповідне посилання на справжню Оферту і / або її умови.

Захід - вебінар, конференція, що проводиться Організатором і доступна для участі в ній Спікера і інших учасників, які погодилися з  умовами цього Договору.

Спікер - фізична особа, яка уклала цей Договір з Організатором в результаті надання повної й безумовної згоди  Спікера з умовами Оферти.

Онлайн-сервіс Еtutorium - це багатофункціональне мультимедійне рішення для проведення в режимі онлайн вебінарів, семінарів, презентацій, нарад, конференцій, тренінгів, курсів та інших форм онлайн-заходів, розташоване за адресою www.etutorium.com.ua;

Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет,  з доменним ім'ям https://etutorium.ru/.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є співробітництво Сторін з метою організації вебінарів, конференцій, та інших заходів (далі - "Заходи"), за допомогою онлайн-сервісу Еtutorium, а також аудіо відеозапису Заходів, залучення учасників і Спікера, проведення реклами Заходів.

1.2. Організатор надає доступ до онлайн-сервісу Еtutorium, організовує запис і / або трансляцію, розміщує відповідну інформацію на сайті https://etutorium.ru/, запрошує учасників і проводить рекламу Заходів і Спікера, а Спікер виступає на Заходах, надає матеріали, а також передає Організатору права інтелектуальної власності на свої виступи і матеріали для Заходів.

1.3. Акцептом оферти вважається направлення Спікером Організатору по електронній пошті info@etutorium.com, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Заходу, інформації про себе, а саме: ПІБ, короткий план доповіді, власне фотозображення в форматі pdf. З моменту акцепту Оферти Спікер вважається ознайомленим з умовами цієї Оферти і згодним з нею.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Організатор зобов'язується:

2.1.1. Організовувати трансляцію Заходу та аудіовідеозапис за допомогою онлайн сервісу Еtutorium.

2.1.2. Запрошувати учасників і слухачів на Захід, якщо це передбачено форматом Заходу.

2.1.3. Розмістити інформацію про спікерів та їх доповідей на сторінці Заходу, отриману від Спікера згідно з умовами цього Договору.

2.2. Організатор має право:

2.2.1.Самостійно визначати формат і терміни проведення Заходів і запрошувати на них учасників і спікерів.

2.2.2. Запитувати додаткову інформацію у Спікера про зміст його доповіді, підготовленої для виступу на Заході.

3.2.3. Самостійно визначати формат реклами Заходу та Спікера, а також формат залучення на Захід учасників і слухачів.

3.2.3. Самостійно визначати тему доповіді Спікера.

2.3. Спікер зобов'язується:

2.3.1. Скласти план доповіді, виступити на Заході в узгоджені Сторонами строки і форматі.

2.3.2. Доводити до відома Організатора про виникнення причин, що перешкоджають чи ускладнюють Виконання умов Договору на Заході. Повідомити Організатору про неможливість участі в Заході, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати його проведення, в телефонному режимі і шляхом відправлення листа на електронну пошту info@etutorium.com.

2.3.4. У період виступу на Заході за цим Договором, забезпечити наявність за свій рахунок власних технічних засобів (високошвидкісної мережі Інтернет, комп'ютера, веб-камери). Технічні вимоги до технічних засобів викладені на сторінці https://etutorium.ru/support.

2.3.5. Не використовувати в період виступу на Заході відомості, які можуть завдати шкоди діловій репутації Організатора або інших спікерів, а також порушують законодавство України.

2.3.6. При використанні в доповіді об'єктів інтелектуальної власності, забезпечувати супровід, обслуговування та збереження  в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.3.7. Надати Організатору, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Заходу, інформацію про себе, а саме: ПІБ, короткий план доповіді, власне фотозображення в форматі pdf. За бажанням Спікер може надати Організатору додаткову інформацію про себе для розміщення на сторінці Заходу. Інформація направляється Організатору по електронній пошті info@etutorium.com.

2.3.8. Спікер гарантує, що його доповідь, підготовлена для участі в Заході, є вільною від будь-яких прав і домагань з боку третіх осіб, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, в області авторських і суміжних прав, і не є предметом будь-якого спору. У разі виникнення будь-яких спірних ситуацій, а так само претензій з боку третіх осіб щодо авторських прав, а також у зв'язку з використанням Спікером матеріалів, Спікер зобов'язується самостійно, власними силами і засобами, в максимально короткі терміни врегулювати всі виниклі питання, і відшкодувати Організатору завдані збитки, у разі їх наявності.

2.4. Спікер має право:

2.4.1. За попереднім погодженням з Організатором, вносити правки в інформацію про себе і про свою доповідь.

2.4.2. На отримання консультації від Організатора з організаційних питань в участі у Заході в якості Спікера.

  1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. Сторони домовилися, що за Договором не оформляються акти приймання-передачі наданих послуг.

3.2. Якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення Заходу від сторони не надійшло письмової претензії іншій Стороні, то послуги вважаються наданими і прийнятими без зауважень.

  1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

4.1.На підставі положень статей 177, 433, 449 Цивільного кодексу України аудіо-, відеозапис Виконання Спікера є результатом інтелектуальної діяльності і є об'єктом авторських і суміжних прав.

4.2.Спікер надає Організатору невиключні майнові права на використання об’єктів суміжних прав, які виникнуть в рамках виконання цього Договору, а саме
право на використання зафіксованого, за допомогою технічних засобів Виконання або їх частин, в будь-якій формі і будь-якими способами, в тому числі, але не обмежуючись наступними способами: здійснення запису Виконання; відтворення будь-яким способом, в тому числі в мережі Інтернет; розповсюдження будь-яким способом, в тому числі в мережі Інтернет, у будь-якій формі і/чи на будь-яких носіях; доведення до загального відома будь-яким способом, в тому числі в мережі Інтернет; право переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати без порушення суті змісту; право публічної демонстрації і публічного показу.

4.3.Невиключні майнові права на використання об’єктів, зазначених у п.4.1. Договору надаються протягом усього строку дії їх правової охорони, встановленого законодавством України  на території всього світу.

  1. РІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Спори і / або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Якщо Сторонам не вдається дійти до згоди, то для вирішення спору вони повинні звернутися до відповідних судових інстанцій України.

5.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (Десяти) робочих днів з дня отримання претензії.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

5.5. Організатор не несе жодної відповідальності за зміст доповіді Спікера.

5.6. Організатор не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Спікера, скоєних в період виступу на Заході.

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання його зобов'язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечне діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи оточуючих умов, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії і нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і унеможливлюють виконання зобов'язань Сторін за Договором.

6.2. Сторона, яка посилається на будь-яке з обставин, зазначених у п.6.1 цього Договору, зобов'язана негайно, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок і припинення дії цих обставин.

6.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили будуть служити довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.

6.4. У разі якщо термін дії обставин непереборної сили продовжується більше 60 (шістдесяти) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6.5. Сторона, у якої виникло обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про його наступі з порушенням пунктів 6.2., 6.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов'язання.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття  Оферти Спікером і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Спікер має право відмовитися від укладення Договору, надіславши Організатору письмове повідомлення не менше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Заходу. У   разі відмови від Договору в більш пізні терміни, в тому числі при відсутності Спікера на  Заході, Організатор залишає за собою право звернутися до суду з метою компенсації витрат.

7.4. Укладаючи Договір, Спікер добровільно, своєю волею і в своєму інтересі дає безстрокову безумовну згоду на використання будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних у зв'язку з укладенням та / або виконанням Договору, в тому числі згадування на сайті Організатора, яке є загальнодоступними джерелом  персональних даних , а також інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

7.5. Цей Договір-Оферта діє до його скасування або зміни шляхом опублікування на Сайті відповідної інформації, в тому числі нової редакції Оферти.Спікер повинен самостійно відслідковувати зміни в Оферті.

7.6. Цей Договір-Оферта розміщений за наступною адресою в мережі Інтернет: https://etutorium.ru/ і має повну юридичну силу.

ТОВ «ТУТОРІУМ»
Юридична/фактична адреса: 69005,
м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 77
ЄДРПОУ 40138775
Банківські реквізити: UA473005280000026002455016702
АТ «ОТП БАНК» м. Київ
МФО 300528
Тел. 061 2227774, 061 2227773
Директор
_____________________ Ю.Л. Корольова
м.п.