ДОГОВІР ОФЕРТИ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю “ТУТОРІУМ” (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг з доступу до онлайн-сервісу Еtutorium на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги з надання доступу до онлайн-сервісу Еtutorium, далі - Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

1.2. Онлайн-сервіс Еtutorium - це багатофункціональне мультимедійне рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, нарад, інтернет-конференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного навчання та ділового спілкування.

1.3. Надання Послуги Виконавцем відбувається за технічної можливості організувати лінію зв'язку за ІР-адресою Замовника.

1.4. Інформація про тарифи розміщена за адресою https://etutorium.com.ua/price. Інформація про обраний Замовником тариф відображена в особистому кабінеті Замовника.

1.5. Дата підключення узгоджується Сторонами і вказується в особистому кабінеті Замовника.

1.6. Технічні вимоги до обладнання Замовника розміщені на сторінці https://room.etutorium.com/system_test.

1.7. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник підтверджує, що повністю ознайомився з функціональними можливостями онлайн-сервісу Еtutorium, зазначеними на сайті https://etutorium.com.ua/ та пройшов безкоштовне тестування функціональних можливостей онлайн-сервісу Еtutorium.

1.8. Мінімально допустимий відсоток доступності Послуги на одиницю споживання за період становить 99,9%.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.1.2. Забезпечити Замовника всіма заявленими в онлайн-сервісі Еtutorium функціональними можливостями, описаними на сайті https://etutorium.com.ua/.

2.1.3. Надавати консультації Замовнику, з питань експлуатації онлайн-сервіса Еtutorium. Консультація надається за допомогою сервісу “Онлайн-консультацій” або направлення відповідного листа на електронну пошту: info@etutorium.com, help@etutorium.com, або по телефону 380443329077 в робочі дні з понеділка по п'ятницю, в період з 9:00 до 18:00 години, а також в неробочі та вихідні дні, але з обов'язковим попереднім зверненням не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до часу необхідної підтримки.

2.1.4. За заявкою Замовника усувати всі виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі онлайн-сервісу Еtutorium.

2.1.5. Для підтримки працездатності та вдосконалення онлайн-сервісу Еtutorium, проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до онлайн-сервісу Еtutorium, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей онлайн-сервісу Еtutorium.

2.1.6. Повідомляти Замовника про проведення профілактичних робіт не пізніше ніж за два робочих дні.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Призупинити надання Послуг при порушенні Замовником Угоди користувача розміщеної в онлайн-сервісі Еtutorium, а також в інших випадках передбачених цим Договором.

2.2.2. На оплату Послуг в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. Ознайомитися з умовами Угоди користувача, розміщеної в онлайн-сервісі Еtutorium. У разі відмови в прийнятті умов Угоди користувача негайно письмово повідомити про це Виконавця. Реєстрація Замовника в онлайн-сервісі Еtutorium є його згодою прийняття умов Угоди користувача.

2.3.2. Не передавати прав за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди Виконавця.

2.3.3. Здійснити оплату Послуг у строки та відповідно до умов цього Договору.

2.3.4. Самостійно оплачувати програмне забезпечення свого комп'ютера і доступ в мережу Інтернет для можливості використання онлайн-сервісу Еtutorium.

2.3.5. Запобігати розкриттю паролів і логінів, що використовуються для доступу в онлайн-сервіс Еtutorium.

2.3.6. У разі розкриття або підозри на розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до онлайн-сервісу Еtutorium, негайно письмово повідомити про це Виконавця.

2.3.7. Не здійснювати дії, спрямовані на розміщення за допомогою онлайн-сервісу Еtutorium інформації, яка може розглядатися образливою, а також розміщення матеріалів або будь-яких даних, які порушують законодавство України.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Отримати доступ до онлайн-сервісу Еtutorium в термін, попередньо обумовлений Сторонами, але не пізніше двох місяців з моменту здійснення оплати за цим Договором.

2.4.2. При використанні онлайн-сервісу Еtutorium, додавати електронні адреси фізичних/юридичних осіб виключно за згодою цих осіб на отримання інформації від Замовника в електронному вигляді.

2.4.3. На отримання консультацій з питань експлуатації онлайн-сервісу Еtutorium в порядку, передбаченому п.2.1.3. цього Договору.

2.4.4. Отримувати Послуги, що надаються Виконавцем, в обсязі що відповідає оплаченому Замовником тарифу.

3. Оплата послуг та порядок їх приймання-передачі

3.1. Вартість Послуги за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу.

3.2. Оплата здійснюється на підставі рахунку, протягом двох робочих днів з моменту виставлення його Виконавцем.

3.3. Зобов'язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця зазначений в реквізитах Сторін.

3.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв'язку, оператори зв'язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

3.5. Приймання-передача наданих Послуг за цим Договором здійснюється шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

3.6. Після надання Послуг за цим Договором, Виконавець надсилає Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг, у (двох) примірниках.

3.7. Замовник, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг, підписує його та 1 (один) примірник повертає Виконавцю або у цей самий строк надає мотивовану відмову від його підписання.

4. Вирішення спірних питань та відповідальність Сторін

4.1. Спори і/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами.

4.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами.

4.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що їй були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

4.6. При порушенні Замовником пунктів 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 цього Договору, Виконавець припиняє надання Послуг достроково без повернення грошових коштів сплачених на розрахунковий рахунок Виконавця. Послуги за цим Договором вважаються виконаними і Виконавець надає Акт приймання-передачі наданих послуг.

4.7. За порушення умов цього Договору Замовник відшкодовує збитки в розмірі прямих дійсних збитків завданих Виконавцю.

4.8. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг Замовнику у наступних випадках:

4.8.1. Встановлення факту підтримки або використання будь-якої спам-активності включаючи, але не обмежуючись наступними діями:
а) рекламою своїх веб-сторінок шляхом розсилки спаму;
б) масової розсилки спаму з будь-якої підмережі будь-якими методами;
в) здійсненню масових рекламних дій на чужих ресурсах без згоди власників, включаючи масові рекламні повідомлення;
г) будь-яка підтримка спаму, хакинга, крекінга та інших незаконних дій в мережі Інтернет.

4.8.2. Надання Послуг може створити загрозу безпеці та обороноздатності держави, здоров'ю та безпеці людей.

4.8.3. Розповсюджувати та/або публікувати будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, нормам міжнародного права, та порушує права інших осіб.

4.8.4. Рекламування послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством.

4.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які затримки, переривання, збитки або втрати, що відбуваються через:
а) дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю;
б) проблеми при передачі даних або з'єднання, що сталися не з вини Виконавця;
в) форс-мажорних обставин;
г) не отриманий прибуток та упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником в період використання або невикористання послуг Виконавця;
д) нормальне функціонування мережі Інтернет або її частин, так само як і за їх доступність для Замовника.

4.10. Виконавець не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником за допомогою онлайн-сервісу Еtutorium та не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

4.11. Виконавець не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних під час використання Послуг, що надаються Виконавцем.

4.12. Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в п.4.8., не рахується перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених Договором.

4.13. З урахуванням п.1.7. цього Договору, Замовник не має право на повернення сплаченої вартості Послуг та/або пропорційного зменшення вартості Послуг за цим Договором у разі невідповідності функціональних можливостей онлайн-сервісу Еtutorium, заявлених на сайті https://etutorium.com.ua, потребам Замовника, які виникли після отримання доступу до онлайн-сервісу Еtutorium згідно з умовами цього Договору.

4.14. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, Виконавець повертає Замовнику кошти в розмірі пропорційно не наданих Послуг з перерахунку повної вартості Послуг, згідно оплаченого тарифу, без урахування знижки, наданої при акцепті цієї Оферти. Виконавець здійснює перерахунок і повертає кошти протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати отримання Виконавцем від Замовника оригіналу заяви про розірвання договору, із зазначенням аргументованої причини такого розірвання.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечно діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

5.2. Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п.5.1 цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.

5.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

5.5. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 5.2., 5.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

6. Строк дії договору та порядок його розірвання

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань.

6.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами даного Договору.

7. Конфіденційна інформація

7.1. Сторони дійшли згоди, що будь-які матеріали і відомості, що стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

Винятком є випадки, якщо передача конфіденційної інформації пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання цього Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, будь-якими іншими випадками, коли без передачі її стало б неможливим виконання цього Договору будь-якою із Сторін, або якщо надання конфіденційної інформації є обов’язковим згідно із законодавством України.

7.2. Інформація, визначена п.7.1 цього Договору як конфіденційна може використовуватись Сторонами виключно в межах і для виконання цього Договору і є конфіденційною інформацією після припинення дії Договору протягом 3 (трьох) років.

8. Інші умови

8.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

8.2. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

8.3. Замовник, акцептом цієї Оферти, засвідчує що він є повідомленим про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та третіх осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

8.4. Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов'язковими та істотними умовами цього Договору.

8.5. Сторони зобов'язані негайно повідомляти іншу Сторону в письмовому вигляді, про зміну реквізитів. Ризики наслідків невиконання Стороною умов цього Договору щодо неповідомлення іншої Сторони про зміну реквізитів, несе Сторона, яка не виконала обов'язку щодо повідомлення іншої Сторони.

8.6. Не вступаючи в супереч з умовами Оферти, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

8.8. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на сайті Виконавця за адресою https://etutorium.com.ua/dohovir-oferty. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Виконавцем за оплаченим Замовником тарифом.

Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю “ТУТОРІУМ”
Юридична адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 77
Поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 77
ЄДРПОУ 40138775
Банківські реквізити: Р/р 26002455016702 в АТ “ОТП БАНК”, МФО 300528
Тел.: 061 2227774, 061 2227773
Директор Корольова Юлія Львівна